Skip to main content

REGULAMIN SERWISU ORAZ SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.ponitcedozdjęcia.pl i jest prowadzony przez Natalia Łukasiak Fotografia z siedzibą przy ul. Chojnowska 16 lok.7,  03-583 w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 951-22-62-050, REGON: 147356036.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady
  i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  3.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są oferowane Produkty i Produkty Cyfrowe;

  3.2. procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu, Produktu Cyfrowego lub Usługi przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Każdorazowo, gdy w Regulaminie jest mowa o Produkcie oznacza to Produkt, Produkt Cyfrowy lub Usługę, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

§2 Definicje 

 1. Sprzedawca, Usługodawca– Natalia Łukasiak prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Natalia Łukasiak Fotografia siedzibą przy ul. Chojnowska 16 lok.7,  03-583 w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 951-22-62-050, REGON: 147356036.
 2. Klient, Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu.
 4. Konto Klienta – uregulowana w niniejszym Regulaminie (bezpłatna) funkcja Sklepu, w ramach której, po dokonaniu rejestracji lub zakupu w Sklepie, Klient uzyskuje dostęp do konta w Sklepie stanowiącego indywidualny zbiór zasobów i podgląd historii dokonanych transakcji. 
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 6. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.ponitcedozdjecia.pl. za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług.
 7. Produkt Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), kursy online, plakaty w formie pdf.  
 8. Produkt – towary, produkty i usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.
 9. Sesja zdjęciowa – spotkanie mające na celu wykonanie zdjęć o charakterze określonym przez Klienta z fizycznym udziałem Fotografa oraz Klienta w momencie ich realizacji. 
 10. Voucher – karta podarunkowa w formie papierowej bądź elektronicznej uprawniająca posiadacza vouchera do zrealizowania usługi, na jaką konkretny voucher został wystawiony. Voucher może być zrealizowany tylko i wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko widnieje na voucherze, nie może być on przekazany do zrealizowania usługi osobie trzeciej. 
 11. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktu Cyfrowego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu
 13. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów lub Produktów Cyfrowych
  i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, określające rodzaj, liczbę Produktów oraz szczegółowe informacje ich dotyczące.
 17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

§3 Sprzedaż Produktów i świadczenie Usług

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ponitcedozdjecia.pl oferuje możliwość zakupu następujących produktów:

1.1  voucher na sesję zdjęciową – rozumiany, jako karta podarunkowa w formie papierowej bądź elektronicznej uprawniająca posiadacza vouchera do odbycia sesji zdjęciowej o charakterze wskazanym na voucherze.
1.2  voucher na warsztaty fotograficzne – rozumiany, jako karta podarunkowa w formie papierowej bądź elektronicznej uprawniająca posiadacza vouchera do odbycia warsztatu w postaci indywidualnego spotkania o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym z prowadzącą Natalią Łukasiak.
1.3 print– autorskie zdjęcie oferowane w formie plakatu ściennego, sprzedawane w różnych wymiarach, z możliwością oprawienia produktu.

2. Oferowana usługa sesji zdjęciowych oraz warsztatów (spotkań szkoleniowych) każdorazowo  realizowana jest osobiście przez  Natalię Łukasiak prowadzącą działalność gospodarczą Natalia Łukasiak Fotografia z siedzibą przy ul. Chojnowska 16 lok.7,  03-583 w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 951-22-62-050, REGON: 147356036.

§ 4  Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za wyjątkiem zapowiedzianych lub niezapowiedzianych, czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu wynikających z aktualizacji dostępnych funkcjonalności, nieprzewidzianych awarii bądź innych zdarzeń losowych.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Klient może składać zamówienia bez zakładania Konta Klienta. Składając zamówienie bez zakładania Konta Klienta, Klient powinien zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności poprzez odznaczenie pola wyboru dotyczącego zapoznania się z warunkami umowy.
 6. Klient może złożyć zamówienie zakładając Konto Klienta.
 7. Akceptując Regulamin Sklepu i Politykę prywatności, Kupujący tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep danych osobowych Kupującego na potrzeby realizacji zamówienia w zakresie przygotowania i wysyłki produktu, a także informowania Kupującego drogą elektroniczną o statusie zamówienia.
 8. Sprzedawca niezwłocznie po przyjęciu Zamówienia przystępuje do jego realizacji. Standardowo czas realizacji do momentu przekazania do wysyłki wynosi do 7 dni roboczych, przy czym 1 dzień roboczy rozumiany jest jako dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 § 5  Informacja o metodach płatności w sklepie internetowym

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1.1. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki w miejscu i czasie ustalonym indywidualnie ze Sprzedającym.
  1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  1.3. Szybkie płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu www.przelewy.24. 

 § 6 Informacje o kosztach i sposobach dostawy towaru w sklepie internetowym

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest darmowa, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  2.1. Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy DPD
  2.2. Odbiór osobisty w miejscu i czasie ustalonym indywidualnie ze Sprzedającym drogą e-mailową.
 3. Wysyłka produktów zamówionych w sklepie internetowym dostępnym w wirynie www.ponitecedozdjecia.pl możliwa jest na terenie całej Polski.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym, od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 7  Regulacje o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Firma Natalia Łukasiak Fotografia z siedzibą w Warszawie (adres siedziby ul. Chojnowska 16 lok. 7, 03-583 Warszawa), NIP:9512262050; REGON:147356036, adres poczty elektronicznej: ponitcedozdjecia@gmail.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”: Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w celu wykonania Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. 
 5. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży. 
 6. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:
  6.1. przewoźnicy/ firmy kurierskie/ podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  6.2 podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 7. Podlegające przetwarzaniu dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ponitcedozdjecia chronione są poprzez zastosowanie  szyfrowanego połączenia za pomocą certyfikatu SSL
  7.1. Osoba (Klient), której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  7.2. Osoba (Klient), której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 8  Polityka zwrotów i reklamacji 

1. Zwrotu towaru możesz dokonać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przesyłki od sklepu internetowego ponitcedozdjęcia.pl prowadzonym przez Natalia Łukasiak Fotografia bez podawania przyczyny.
2. Przed upływem tego terminu wyślij do nas wiadomość e-mail na adres ponitcedozdjecia@gmail.com z informacją o tym, że chcesz zwrócić produkt ze wskazaniem jakiego konkretnie produktu zwrot dotyczy. Zakupiony produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (wzór formularza znajdziesz tutaj) odeślij na adres ul. Chojnowska 16/7, 03-583 Warszawa.
3. Pamiętaj, aby odsyłany towar był nowy, bez uszkodzeń i zarysowań, w takim stanie jak go otrzymałaś/eś.
4. W ciągu 14 dni od daty odebrania od Ciebie przesyłki, otrzymasz od nas zwrot płatności.
5. Zwrócimy Ci równowartość ceny zwracanego towaru.
6. Zwrotu produktów klient dokonuje na własny koszt.
7. Zwrot pieniędzy otrzymasz na numer konta bankowego, który podasz w formularzu zwrotu.
8. Reklamacja: jeśli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość e-mailową na adres ponitcedozdjęcia@gmail.com.
9. W wiadomości umieść informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową (wymiana na nowy produkt, lub zwrot równowartości produktu) oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację.
10. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji.
11. Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jej wniesienia, w którym to czasie otrzymasz wiadomość e-mailową z informacją o pomyślnym rozpatrzeniu reklamacji bądź jej odrzuceniu.
12. Osoba składająca reklamację, w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o jej pozytywnym rozpatrzeniu otrzyma nowy produkt lub zwrot równowartości produktów na podany numer rachunku bankowego
i zostanie poproszona o odesłanie reklamowanego produktu na adres firmy Natalia Łukasiak Fotografia ul. Chojnowska 16 lok. 7, 03-583 Warszawa.